สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่
) 1.) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                                              2.) 
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ 
                                              3.) 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

                                               โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                         ชั้น 4 เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
                                        โทรศัพท์ : (0) 2-265-6171 , (0) 2-278-8597
          ภายในวันที่  8 กันยายน 2560  ในวันและเวลาราชการ.
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://mnre.job.thai.com
5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กันยายน 2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 
https://mnre.job.thai.com
 
8. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 15 กันยายน 2560 ทางเว็บไซต์  https://mnre.job.thai.com 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สามารถติดต่อได้ทีสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 เลขที่ 92 ซอย พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไทย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : (0) 2-265-6171 , (0) 2-278-8597
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.