ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความ สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่่ 14 ตุลาคม 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป