ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคะแนนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563”
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความ สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ณ วันที่่ 14 ตุลาคม 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยรังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังมหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมิน ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศ ณ วันที่ 17/07/2563)
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป